สมัครสมาชิก
 
SMF - Just Installed!

ทิพยประกันภัย คว้ารางวัลเกียรติยศ ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand 2020
อ่าน 461 ครั้ง
* พฤศจิกายน 28, 2020, 12:33:09 PM
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัยรับรางวัลเกียรติยศ"ASEAN and Thailand ‘s Top Corporate Brand 2020” บริษัทประกันภัยที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำปี 2563 จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” โดยทิพยประกันภัยรับรางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


ซึ่งรางวัลทรงเกียรตินี้ เป็นผลจากการทำวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย ประจำปี 2563” ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์และอาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าเป็นตัวเงิน ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์องค์กร และให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บันทึกการเข้า